Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

advokatska kancelarija „Cvjetićanin & partneri“

S obzirom na činjenicu da posedujemo izuzetno bogato iskustvo u rešavanju sporova za naknadu štete nastale kao posledica ujeda pasa lutalica, javila se potreba da kroz kratko obrazloženje uputimo sve potencijalne stranke o eventualnim mogućnostima za naknadu štete. Za štetu nastalu usled napada pasa lutalica odgovorna je lokalna samouprava, što znači da je u Beogradu odgovoran Grad Beograd i nadležni Sekretarijat za stambene i komunalne poslove koji je ovlašćen za postupanje u ime grada. Dakle, Grad Beograd i nadležni Sekretarijat odgovaraju solidarno za nastalu štetu.

Odgovornost lokalne samouprave postoji i ukoliko psi lutalice nanesu štetu na imovini, kao što je to slučaj kada psi unište stoku u vlasništvu poljoprivrednika ili kada unište divljač lorisnika lovišta (lovačkog udruženja).

Neophodno je da se pokrene sudski postupak putem tužbe za naknadu štete. Grad Beograd, kao tuženog u sporu, zastupaće Gradsko javno pravobranilaštvo.

Šteta nastala usled ujeda može biti materijalne i nematerijalne prirode, koja je osnov da putem Suda zahtevate pravičnu naknadu za troškove lečenja, pretrpljene fizičke i psihičke bolove, strah i eventualnu fizičku naruženost. Odlučujući o tužbenom zahtevu, sud će uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio u inicijalnom aktu. Po pravilu, kako bi se na adekvatan način utvrdila jačina intenziteta psihičkih bolova i kvalifikacija telesne povrede, Sud će na predlog stranake, odrediti veštačenje. Naime, u pitanju je, najčešće, veštačenje ortopeda-traumatologa i psihijatara, a nakon izmena Zakona o parničnom postupku, veštačenje se može izvršiti i pre podnošenja tužbe.

Dobra vest je svakako, da se parnični postupak može okončati za relativno kratak vremenski period, za okvirno 3-4 ročišta, dakle za približno godinu dana. Sud u slučajevima ozbiljnijeg ujeda dosuđuje naknadu štete koja se kreće do iznosa od čak 500.000 dinara. Ukoliko se veštačenja obave pre podnošenja tužbe, postupak može biti gotov uz duplo kraći vremenski period sudjenja.

Autor: advokat Nenad Cvjetićanin, partner u advokatskoj kancelariji, „Cvjetićanin i partneri“ (advokatska kancelarija „Cvjetićanin&partners“)

Datum: 19.02.2020. godine

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+