Opšti uslovi poslovanja

Uvod

Na Vaš zahtev advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ (u daljem tekstu : C&P) će pružiti profesionalne pravne i savetodavne usluge, pomoći vam u realizaciji Vaših poslovnih ciljeva i nastojati da uvek blagovremeno i sa puno razumevanja pristupi rešavanju Vašeg problema.

Ovi Opšti uslovi poslovanja će predstavljati okvir za našu saradnju sa klijentima, a njihovo prihvatanje će služiti kao preduslov za zaključenje Ugovora o stalnom pružanju advokatskih usluga, koji može biti u pismenom obliku ili u vidu razmene putem e-mail-a.
U slučaju da se opredelite za komunikaciju putem e-maila postoji preduslov za preduzimanje bilo kakvih radnji sa naše strane u šta spada i sam uvid u predmet i eventualni pravni savet ili mišljenje. U tom slučaju predvidjamo razmenu e-maila sa Vašom izjavom da prihvatate Opšte uslove poslovanja.

Naša kancelarija funkcioniše po principu maksimalnog iskorišćavanja znanja i iskustva, operativnih i administrativnih kapaciteta.

Instrukcije

Odlukom da Vas C&P zastupa, svojim potpisom na Ugovoru ili izjavom datom putem e-maila nas ovlašćujete da preduzimamo sve neophodne radnje u cilju zaštite vaših interesa vezano za dogovoreni predmet (osim ako nije drugačije predvidjeno u Ugovoru ili nam ne date drugačija uputstva). Obim ovlašćenja za svaki posao za koji angažujete našu kancelariju će biti preciziran u Ugovoru i kasnije se može detaljnije odrediti ako je neophodno.

Ne snosimo odgovornost ako vama ili vašem ovlašćenom zastupniku ne pružimo savet ili pravno mišljenje vezano za bilo koje pitanje koje nije sadržano u vašim uputstvima.
Usluga koju dobijete od C&P pružena je u skladu sa najboljim razumevanjem pravnog statusa tog pitanja, a u skladu sa lokalnim zakonima i podzakonskim aktima kao i relevantnom praksom.

Naknade

  • 1. Naše naknade se uglavnom zasnivaju na količini utrošenog vremena na vašem predmetu, pomnoženog standardnom satnicom. U utrošeno vreme spada: održani sastanci sa vama, razmatranje, pripremu i rad na dokumentima, pisanu komunikaciju i obavljanje telefonskih razgovora. Lista nije konačna. Naknade se obračunavaju u evrima, i to po svakom započetom satu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan isplate. Ukoliko se radi o saradnji sa stranim klijentima, može se dogovoriti obračunavanje u njihovoj lokalnoj valuti. Detalji o satnicama će biti predočeni i definisani na konsultacijama sa klijentima kao i u Ugovoru. Ako vaše instrukcije nalažu naš prekovremeni rad (kada rad noću i vikendom nije uslovljen objektivnim okolnostima), zadržavamo pravo da povećamo visinu satnice. Satnice se redovno uskladjuju na početku svake kalendarske godine pa su u tom periodu i oko njega podložne promenama.
  • 2. U slučajevima kada je ugovorena fiksna naplata i to unapred, nećemo naplaćivati dodatne troškove osim ako je ugovoreni posao zahtevao ulaganja u prateće poslove uz realizaciju glavnog i to naravno u dogovoru sa vama i uz vašu saglasnost.U situacijama kada ugovoreni posao to zahteva, a po našoj proceni, zatražićemo plaćanje naknada i troškova unapred.

U slučaju da ugovoreni iznos naknade i troškova ne bude isplaćen u potpunosti imamo pravo da obustavimo sve radnje na predmetu, kao i pravo na obračunavanje zatezne kamate od isteka datuma predvidjenog za plaćanje po zakonski odredjenoj stopi.

Interne prevodilačke usluge

C&P vam takodje može pomoći i u pružanju usluge prevodjenja engleskog i francuskog jezika. Naši partneri su specijalizovani za prevode iz oblasti prava i ostalih vama neophodnih oblasti, koji svojim pečatom odgovaraju za kvalitet tog prevoda.
U slučaju da se prevod ima izvršiti van kancelarije C&P biće nam zadovoljstvo da pomognemo u realizaciji tog prevoda, ali tada nećemo ni u kom slučaju biti odgovorni za njegov kvalitet.

Troškovi

Ugovorom o zastupanju je obuhvaćeno i vaše ovlašćenje da snosimo troškove i izdatke u cilju izvršenja posla. S toga smo ovlašćeni da zatražimo nadoknadu za troškove kojima se izložimo u vaše ime, a u posebnim prilikama ih možemo zahtevati i unapred. U troškove spadaju : izmedju ostalog sudske takse, administrativne takse, usluge kurirske službe, usluge za angažovane eksperte uz vaše prethodno odobrenje, naknade za pretraživanje i registraciju, itd. Ova lista troškova nije definitivna.

Fakture

Fakture ili profakture će biti dostavljane mesečno ili kako bude dogovoreno u Ugovoru. Fakture će sadržati specifikaciju obavljenih poslova, uključujući konkretne datume kao i opis obavljenog posla. Iznosi će biti označeni u evrima izraženim u dinarskom protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan fakturisanja, a ako se dogovorimo drugačije, biće u skladu sa vašim željama.
Iznosi dospevaju za naplatu u roku od 5 kalendarskih dana od datuma izdavanja fakture, osim u slučaju drugog pismenog dogovora.

Sporovi

Ukoliko vi to želite, spremni smo da sa vama razmotrimo mogućnost uslovnog sporazuma o honoraru koji će se bazirati na uspehu u sporu kao i uspehu obavljenog posla. Isto tako, ukoliko to želite, spremni smo da razmotrimo i mogućnost osiguranja koje bi pokrilo naše troškove.

Prestanak saradnje

Svaka od strana (kako vi kao klijent, tako i C&P) može tražiti prekid saradnje i raskid Ugovora. Mi uvek polazimo od pretpostavke da ćemo svaki započeti posao obaviti do kraja osim u slučaju da nije u vašem interesu ili propustite da uplatite neku od faktura (iznosa), ili ako dodje do sukoba interesa ili ne izvršite naše naloge vezano za troškove i naknade itd. Svaki osnov za raskid će biti pomno razmatran sa naše strane, tako da ćete u svakom slučaju biti obavezani da nadoknadite troškove koji su nastali do tog momenta.

Poverljivost i arhiviranje dokumentacije

Sve informacije do kojih dodjemo u razgovoru sa vama ili putem vaših pismenih dokumenata, kao i svaki dokument koji nam poverite, ostaje strogo poverljiva stvar i kao takva će se čuvati u svakom momentu, osim ako nam ne date nalog da se obelodane ili osim ako smo po zakonu obavezni da ih objavimo.

Nakon isplate pune sume troškova i naknada, obavezni smo da vam predamo dokumenta koja smo u tu svrhu i pribavili u vaše ime, dok shodno poslovanju kancelarije kopije pomenutih dokumenata, radna dokumenta kao i sva pisana komunikacija izmedju vas i C&P ostaju u arhivi C&P.

Problemi i primedbe

U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja vezano za ove Opšte uslove, budite slobodni da nas kontaktirate za sve informacije. Svakako je bitno da bez odlaganja podelite sa nama sve nedoumice i žalbe koje imate, kako bismo ih u što kraćem roku razmotrili i odgovorili vašim zahtevima.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

C&P ograničava svoju novčanu odgovornost prema vama u pogledu bilo kakvih potraživanja na iznos pokrića po našem osiguranju od profesionalne odgovornosti koji je primenjiv u tom momentu (20.000,00 EUR).

Postupak za utvrdjivanje naše odgovornosti možete pokrenuti u roku od najviše 1 godine od dana obavljanja radnje za koju smatrate da je osnov naše odgovornosti, dok nakon proteka ovog roka svaka naša odgovornost prestaje.

Celovitost Ugovora

U slučaju bilo kakvog sukoba izmedju Opštih uslova i Ugovora o zastupanju , Ugovor o zastupanju će prevladati.

Izmene i dopune

Opšte uslove možemo izmeniti, uz pisano obaveštenje koje smo u obavezi da vam dostavimo mesec dana unapred, kako bismo svoje poslovanje uskladili sa eventualnim izmenama profesionalnih i drugih zakonskih uslova koje smo dužni da pratimo.

Preuzmite dokumenat Cvjetićanin i partneri OPŠTI USLOVI POSLOVANJA 2020