Politika privatnosti

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners, sa sedištem na adresi ul. Jurija Gagarina br. 127/91, 11 000 Beograd, adresa za prijem stranaka: ul. Alekse Nenadovića br. 19-23, Beograd,  u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Molimo Vas da sadržaj ove Politke privatnosti pažljivo pročitate!

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Politika privatnosti primenjuje se na sledeća lica:

 • Sva lica koja pristupaju našoj internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://cvjeticaninlegal.com/
 • Lica koja nas angažuju radi pružanja pravne pomoći („Klijenti“)
 • Lica koje se prijavljuju za radno mesto kod nas („Kandidati“)
 • Lica koja se prijavljuju za obavljanje studentske prakse u našoj kancelariji („Praktikanti“)

Podaci o ličnosti koje prikupljamo:

Informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti:

A.Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama putem e–mail-a;
 • Informacije koje podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners;
 • Informacije koje podelite sa nama tokom procesa prijave za obavljanje stručne prakse u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners;
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete Advokatsku kancelariju Cvjetićanin&Partners da Vas zastupa.

Ukoliko nam pošaljete upit na office@cvjeticaninlegal.com ili na bilo koji drugi e-mail dostupan na našoj internet prezentaciji, ili podelite sa nama neke informacije tokom telefonskog razgovora, ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, e-mail adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate  radi prijave za radno mesto na poziciji advokata, saradnika, konsultanta ili člana tima, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za obavljanje pripravničkog staža ili zaposlenja kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja su značajna za Vašu buduću poziciju. Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners koristi Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa pozicijama koje nudi naša kancelarija. Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (kao što su adresa za prijem pošte, e-mail adresa, broj telefona, podaci koji se odnose na brojeve računa i identifikacione podatke). U svim pomenutim slučajevima biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.

B. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Prilikom posete našoj internet prezentaciji, Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Informacije koje prikupljamo automatski, su informacije kao što su IP adresa (ukoliko je reč o statičkoj IP adresi), vrsta uređaja, vrsta pretraživača, šira geografska lokacija (lokacije na nivou države ili grada) i sl. Možemo prikupljati informacije koje se odnose na to kako se Vaš uređaj ponaša na našoj internet prezentaciji, uzimajući u obzir i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih podataka nam prevashodno omogućava da bolje razumemo posetioce koji posećuju našu internet prezentaciju, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj internet prezentaciji ih zanima.

Ovi podaci se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici kolačića.

C. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

U pojedinim slučajevima možemo dobiti Vaše podatke o ličnosti, a da nam Vi direktno ne date takve podatke.

Ako ste kandidat za zaposlenje, Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners može određene informacije o Vama dobiti:

 • od agencije za zapošljavanje – primera radi, kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas predstavila kao potencijalnog kandidata;
 • od zaposlenog/poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.

Ukoliko ste naš klijent, izvršićemo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje, uključujući i provere koje se odnose na pranje novca, konflikte, ugled i finansijske provere, kao i ispuniti sve druge zakonske ili regulatorne zahteve kojima podležemo.

TABELARNI PRIKAZ PROCESA OBRADE

Svrha obrade Pravni osnov
·     U cilju odgovora na Vaše upite poslate na e-mail office@cvjeticaninlegal.com ili drugi e-mail koji je dostupan na našoj  internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://cvjeticaninlegal.com/

·         U cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite

·         U cilju pružanja i unapređenja naših usluga

Obrada je neophodna radi realizacije Ugovora zaključenog radi pružanja Usluga ili zbog zaključenja takvog Ugovora sa Vama
·Kako bismo Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje usaglasili sa pozicijama koje nudi naša kancelarija, tokom procesa prijave za radno mesto Obrada je u našem legitimnom interesu, obzirom da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost podnosioca zahteva.

KAKO ADVOKATSKA KANCELARIJA CVJETIĆANIN&PARTNERS ČUVA PODATKE O LIČNOSTI?

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Vaše podatke o ličnosti mi ne delimo  sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to;
 • nam zakon nalaže da podelimo određene informacije u koje spadaju i Vaši lični podaci (npr. organima javne vlasti), i u tom slučaju nismo obavezni da tražimo Vašu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
 • ukoliko radi pružanja pravne usluge najvišeg kvlaiteta bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekspertima iz drugih oblasti.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od vremena koje je potrebno da se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

OSTVARIVANJE PRAVA

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose, imaju sledeća prava:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti,
 • pravo na opoziv saglasnosti (ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju uz datu saglasnost)
 • pravo pristupa podacima koje smo o Vama prikupili,
 • pravo na ispravku/dopunu ličnih podataka, u slučaju njihove nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu, bilo Advokatskoj kancelariji Cvetićanin&Partners, bilo nadležnom organu.

U cilju ostvarivanja navedenih prava, molimo Vas da nas kontkatirate na office@cvjeticaninlegal.com ili na broj telefona: +381 11 409-1176.

Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners zadržava pravo da ažurira sadržaj ove Politike privatnosti, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i/ili tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na internet prezentaciji. Ukoliko niste saglasni sa sadržinom naše Politike privatnosti, molimo Vas da prestanete da posećujete našu internet prezentaciju.