Intelektualna svojina

Intelektualna svojina

INTELEKTUALNA SVOJINA

Naša advokatska kancelarija poseban fokus stavlja na zaštitu intelektualne svojine.

Pravo intelektualne svojine predstavlja relativno novu granu prava, za koju se sa sigurnošću može reći da se nalazi u velikoj ekspanziji. Sadašnji model zaštite autorskog prava je nastao u 19. veku, kao rezultat težnji autora da zaštite svoje intelektualne tvorevine. Danas pravo intelektualne svojine zauzima značajno mesto u pravnim sistemima i predstavlja odraz ekonomskog razvoja jedne zemlje.

Pravo intelektualne svojine čine nekoliko nekoliko pravnih oblasti koje se svrstavaju u dve osnovne grupe, a to su:

  1. autorsko pravo, kao i prava srodna autorskom pravu i
  2. pravo industrijske svojine

Autorsko pravo

Autorsko pravo u širem smislu pored prava autora čini:, pravo interpretatora, pravo proizvođača fonograma, pravo proizvođača videograma, pravo proizvođača emisija, pravo proizvođača baza podataka i pravo prvog izdavača slobodnog dela.

Pravo industrijske svojine

Pravo industrijske svojine čine: patentno pravo, pravo žiga, pravo zaštite oznake geografskog porekla, pravo zaštite industrijskog dizajna, pravo zaštite topografije integrisanih kola, pravo zaštite novih biljnih sorti, pravo suzbijanja neleojalne konkurencije i poslovna tajna (know-how).

Može se sa sigurnošću reći da adekvatna zaštita prava intelektualne svojine predstavlja preduslov za uspešno poslovanje i ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Ono što je za privredna društva koja istupaju na tržištu i plasiraju svoju robu i usluge značajno, jeste stvaranje prepoznatljivog brenda, odnosno žiga.

FOKUS ADVOKATSKOG TIMA CVJETIĆANIN I PARTNERI – ZAŠTITA ŽIGA

Žig predstavlja pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Zaštita žiga je teritorijalna, što znači da se žig mora registrovati za svaku državu posebno. Žig omogućava vlasniku da njegova roba, odnosno usluge koje pruža, budu prepoznatljive na tržištu. U prilog navedenom, napominjemo da najpoznatiji svetski žigovi, iako predstavljaju nematerijalnu imovinu, vrlo često vrede daleko više od ostale materijalne imovine privrednih društava koja su njihovi titulari.

Prava intelektualne svojine i njihova zaštita

Prava intelektualne svojine za njegovog imaoca predstavljaju značajan izvor prihoda, pa je razumljivo da je njihova zaštita prioritet. Bez obzira na tu činjenicu, povrede prava intelektualne svojine su gotovo svakodnevne i imaju ogromne razmere, a šteta koju imaoci prava usled toga trpe mogu biti i višemilionske. Upravo iz navedenih raloga je imaocima prava intelektualne svojine neophodno pružiti adekvatnu zaštitu. Zaštita prava intelektualne svojine se vrši na tri nivoa, (građanskopravnom, krivičnopravnom i upravnopravnom), a tim advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri može pružiti podršku u svim naznačenim postupcima.

Najčešće i najtraženije usluge koje pružamo u okviru ove grane prava su sledeće:

  1. rešerš žiga, registracija u domaćim i međunarodnim okvirima, kao i kasnije produženje važenja žiga
  2. zastupanje klijenata u sporovima povodom povrede žiga pred sudovima, arbitražama, ili organima uprave (Carina, Zavod za intelektualnu svojinu)
  3. zaštita intelektualne svojine u sporovima povodom registracije internet domena (pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena)
  4. sačinjavanje ugovora o prenosu prava intelektualne svojine, ugovora o licenci, autorskih ugovora, ugovora o franšizingu, ugovora o transferu tehnologije itd.
  5. naknada za korišćenje autorskih prava i prava izvođača (naknada za korišćenje fotografija, monetizacija prava izvođača kod kompanije Youtube)
  6. zaštita softwera (autorsko-pravna zaštita)