Zakoni
Zakoni
Zakoni

Zakon o inovacionoj delatnosti

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno: 1) subjekti nacionalnog inovacionog sistema; 2) organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost; 3) finansiranje inovacione delatnosti i ekonomskeArray

Zakoni

Zakon o patentima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 99/2011, 113/2017 – drugi zakon, 95/2018 (čl. 59 – 62. nisu u prečišćenom tekstu), 66/2019 i 123/2021 (čl. 18 i 19. nisu u prečišćenom tekstu). I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štitiArray

Zakoni

Zakon o nasleđivanju

„Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 – Odluka US RS i 6/2015. Glava prva OPŠTE ODREDBE Predmet nasleđivanja Član 1. Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti (pokućstvo, nameštaj, posteljina i slično) koji služe svakodnevnim potrebama ostaviočevih potomaka, njegovogArray

Zakoni

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 85/2005 od 6.10.2005. godine. Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Primena zakona Član 1. Ovaj zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela (u daljem tekstu: maloletnici). Odredbe zakona odnose se na materijalno krivično pravo, organe koji ga primenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija premaArray

Zakoni

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 83/2014 i 58/2015. Vidi: Autentično tumačenje – 12/2016. I. OSNOVNE ODREDBE Javno informisanje i mediji Član 1. Javno informisanje ostvaruje se putem medija. Cilj zakonskog regulisanja Član 2. Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u ciljuArray

Zakoni

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/2015 i 54/2019 (čl. 166-169. nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Autentično tumačenje – 106/2016. Vidi: Autentično tumačenje – 113/2017. Vidi: Autentično tumačenje – 9/2020. DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnihArray

Zakoni

Zakon o elektronskoj trgovini

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019 (čl. 10. nije u prečišćenom tekstu). I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva,Array

Zakoni

Zakon o elektronskim medijima

„Službeni glasnik RS“, br. 83/2014 i 6/2016 – drugi zakon. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima, organizacija i rad Regulatornog tela za elektronske medije, uslovi i način pružanja audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, uslovi i postupak za izdavanje dozvola za pružanje audio iArray

Zakoni

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 104/2009, 99/2011 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 119/2012 (čl. 11, 12. i 13. nisu u prečišćenom tekstu), 29/2016 – Odluka US RS i 66/2019 (čl. 66-72. nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Odluku US RS – 90/2018. PREDMET ZAKONA Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava autoraArray

Zakoni

Zakon o arbitraži

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 46/2006 od 2.6.2006. godine. GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se arbitražno rešavanje sporova (u daljem tekstu: arbitraža) bez stranog elementa (u daljem tekstu: unutrašnja arbitraža) i sporova sa stranim elementom (u daljem tekstu: međunarodna arbitraža). Oblast primene Član 2. Odredbe ovog zakonaArray

Zakoni

Porodični zakon

„Službeni glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – drugi zakon i 6/2015. Vidi: Rešenje US RS – 101/2009 i Odluku US RS – 18/2011.  Prvi deo OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi uArray

Zakoni

Krivični zakonik

Zakonik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 104/2013, 108/2014, 94/2016 (čl. 42. nije u prečišćenom tekstu) i 35/2019 (čl. 41. nije u prečišćenom tekstu). OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona Član 1. Nikome ne možeArray

Zakoni

Zakonik o krivičnom postupku

Zakonik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 72/2011, 101/2011 (čl. 6. nije u prečišćenom tekstu), 121/2012, 32/2013 (čl. 4. nije u prečišćenom tekstu), 45/2013, 55/2014 i 35/2019. Vidi: Rešenje US RS – 37/2019. Deo prvi OPŠTI DEO Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakonika Član 1. Ovaj zakonik utvrđuje pravila čiji je cilj da nikoArray

Zakoni

Zakon o žigovima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine, a stupio je na snagu 1.2.2020. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zaštite Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe,Array

Zakoni

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 88/2021 od 11.9.2021. godine, stupio je na snagu 19.9.2021, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, osim odredaba čl. 149–169, koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. I. UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1.Array

Zakoni

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 53/2021 od 28.5.2021. godine, a stupio je na snagu 5.6.2021, osim odredbe člana 17. tačka 1), u delu koji se odnosi na primenu propisa Evropske unije, koji se primenjuje od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1.Array

Zakoni

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018. godine, stupio je na snagu 21.11.2018, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja zakona na snagu, osim odredbe člana 98. ovog zakona koja se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje seArray

Zakoni

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 36/2011 i 139/2014 (pogledaj i čl. 39-43. koji nisu u prečišćenom tekstu). GLAVA I OPŠTE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava. Značenje pojedinihArray

Zakoni

Zakon o tržištu kapitala

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 31/2011, 112/2015 (čl. 7. nije u prečišćenom tekstu), 108/2016 (čl. 19. i 20. nisu u prečišćenom tekstu) i 9/2020. OSNOVNE ODREDBE Cilj i predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: 1) javna ponuda i sekundarno trgovanje finansijskim instrumentima; 2) regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma (u daljemArray

Zakoni

Zakon o trgovini

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 52/2019 od 22.7.2019. godine, a stupio je na snagu 30.7.2019, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja će se primenjivati po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način za obavljanjeArray

Zakoni

Zakon o radu

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (čl. 110-119. nisu u prečišćenom tekstu), 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017. Vidi: Autentično tumačenje – 95/2018. Vidi: Zaključak US RS – 22/2011. Vidi: Odluku US RS – 79/2011. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa,Array

Zakoni

Zakon o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima „Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 (čl. 24 nije u prečišćenom tekstu), 83/2014 – drugi zakon, 5/2015 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 44/2018 (čl. 153-161. nisu u prečišćenom tekstu), 95/2018, 91/2019 i 109/2021 (čl. 53-56. nisu u prečišćenom tekstu) DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE PREDMET ZAKONA Član 1. verzije Ovim zakonomArray

Zakoni

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 55/2014 od 23.5.2014. godine, stupio je na snagu 31.5.2014, a primenjuje se od 1.1.2015, osim odredaba čl. 6. do 8. i člana 33. stav 5. koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se pojam,Array

Zakoni

Zakon o oglašavanju

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2016 i 52/2019 – drugi zakon. I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se sadržina oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. Pojmovi Član 2. Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje: 1) oglašavanjeArray

Zakoni

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon je objavljen u „Službenom listu SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – Odluka USJ, 57/89, „Službenom listu SRJ“, br. 31/93 i “Službenom glasniku RS“, br. 18/2020. Prestao da se primenjuje u Crnoj Gori – vidi: čl. 1204. Zakona – CG, 47/2008 i čl. 421. Zakona – CG, 19/2009. Deo prvi OPŠTI DEO Glava I OSNOVNAArray

Zakoni

Krivični zakonik

Krivični zakonik Zakonik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 104/2013, 108/2014, 94/2016 (čl. 42. nije u prečišćenom tekstu) i 35/2019 (čl. 41. nije u prečišćenom tekstu). OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona Član 1. NikomeArray

Zakoni

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 72/2011 od 28.9.2011. godine. I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Informacijama koje se štite kao poslovna tajna u smislu ovog zakona smatraju se naročito: finansijski, ekonomski, poslovni, naučni, tehnički,Array

Zakoni

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača „Službeni glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon. UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1. U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštiteArray

Zakoni

Zakon o žigovima

Zakon o žigovima Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine, a stupio je na snagu 1.2.2020. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zaštite Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služiArray