Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri pruža usluge obavljanja poslova lica za zaštitu podataka o ličnosti

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri pruža usluge obavljanja poslova lica za zaštitu podataka o ličnosti

Dana 22.08.2019. godine je počela primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je donet 6 meseci nakon početka primene Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), sa kojom je novi zakon u celosti usklađen.

Ovim zakonom je predviđeno da su rukovalac i obrađivač dužni da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti ako se obrada vrši od strane organa vlasti, ako osnovne aktivnosti rukovaoca ili obrađivača sastoje u radnjama obrade koje po svojoj prirodi, obimu odnosno svrhama zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose, kao i ako se osnovne aktivnosti sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti.

Zakonom propisani kriterijumi  na osnovu kojih se određuje lice za zaštitu podataka o ličnosti, a to su njegove stručne kvalifikacije, naročito stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje obaveza lica za zaštitu podataka o ličnosti koje su propisane zakonom. Ovo lice je takođe dužno da čuva tajnost, odnosno poverljivost podataka do kojih je došlo u izvršavanju svojih obaveza.

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su advokati Advokatske kancelarije „Cvjetićanin&partners“ stručni i kompetentni da obavljaju poslove Lica za zaštitu podataka o ličnosti, a činjenica da smo dužni da čuvamo profesionalnu tajnu koja vremenski nije ograničena je dodatna sigurnost klijentima da će ovi podaci zaista ostati u strogoj tajnosti. Do sada smo u ovoj oblasti održali više obuka prvenstveno za svoje klijente, kompanije koje u redovnom toku poslovanja obrađuju veliki broj podataka o ličnosti, kako bi se njihovo poslovanje uskladilo sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.