AUTORSKA I SRODNA PRAVA & DIGITALIZACIJA

AUTORSKA I SRODNA PRAVA & DIGITALIZACIJA

Evropska komisija je 26. jula 2021. godine poslala opomene na adrese 22 države članice EU  (od ukupno 27), zbog kašnjenja u implementiranju dve direktive o autorskim pravima u nacionalna zakonodavstva.

Komisija je tražila da joj države članice dostave informacije o tome kako su pravila iz Direktive o autorskim pravima uvedene u njihovo nacionalno zakonodavstvo.

Informacije su zatražene od sledećih država: Austrije, Belgije, Bugarske, Kipra, Češke, Danske, Estonije, Grčke, Španije, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litvanije, Luksemburga, Letonije, Poljske, Portugala, Rumunije, Švedske, Slovenije i Slovačke.

PRAVA AUTORA I IZVOĐAČA (monetizacija)

Naime, 26. marta 2019. godine Parlament EU odobrio je tekst Direktive o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (poznatija kao „Copyright“ direktiva), a 28. marta 2019. godine Direktivu o internetskim televizijskim i radijskim programima.

Spomenute direktive su ključni zakonodavni akti čijom bi se primenom propisi o autorskom pravu prilagoditi digitalnom dobu.

  • Implementacijom „Copyright direktive“ bi kreatorima digitalnog sadržaja (autorima i izvođačima) bila zagarantovana pravičnija nadokada (monetizacija) autorskih i srodnih prava od strane digitalnih muzičkih platformi, a takodje bi platforme bile odgovorne za povrede autorskih i srodnih prava, odnosno njihova bi odgovornost bila da same filtriraju, pronadju i uklone sadržaj koji čini povredu prava. Ovo do sada nije bio slučaj, već su digitalne platforme po zahtevu autora ili izvođača, uklanjale sporni sadržaj.
  • Sa druge strane, unošenjem Direktive o internetskim televizijskim i radijskim programima u nacionalna zakonodavstva bi se poboljšala prekogranična distribucija i reemitovanje televizijskih i radijskih programa diljem EU.

Rok od dve godine za unošenje teksta Direktiva u nacionalna zakonodavstva je istekao 07. juna 2021. godine, odnosno pre mesec i po dana od dana pisanja ovog teksta.

Opomenute države članice EU moraju pružiti odgovor u roku od 60 dana, a što je još važnije moraju preduzeti hitne korake na implementaciji.

Ukoliko države budu pružile neadekvatne odgovore, ili odgovori budu izostali, Evropska komisija može nakon opomena dati obrazloženo mišljenje, a ako se ni time ne postigne željeni rezultat, mogla bi slediti tužba pred sudom Evropske Unije.