IZDAVANJE JEDINSTVENIH DOZVOLA ZA STRANCE

IZDAVANJE JEDINSTVENIH DOZVOLA ZA STRANCE

Regionalnom inicijativom „Otvoreni Balkan“ dogovoren je slobodan protok radne snage za državljane članica ove ekonomsko-političke inicijative, što će ojačati tržište rada i ohrabriti investitore na veća ulaganja. Podsećamo da su sredinom prošle 2023. godine usvojene značajne izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, čiji je cilj bila liberalizacija tržišta rada.

Puna primena izmena zakona će početi od sutra, 01. Februara 2024. godine, što se odnosi na izdavanje jedinstvene dozvolu za rad stranih državljana.

U čemu je prednost jedinstvene dozvole u odnosu na model koji se do sada primenjivao?

– Umesto dosadašnje dve dozvole, odnosno odobrenja za privremeni boravak i dozvole za rad, nadležni državni organ će izdavati samo jednu – jedinstvenu dozvolu, koja će obuhvatiti oba navedena odobrenja. I do sada je bilo moguće podneti objedinjeni zahtev za odobrenje privremenog boravka i izdavanja dozvole za rad, ali bi privremeni boravak bio odobren od strane Uprave za strance unošenjem nalepnice privremenog boravka u putnu ispravu stranke, nakon čega bi NSZ na adresu poslodavca dostavljala poseban akt – dozvolu za rad. Novina se sastoji u tome da će od sutra, po objedinjenom zahtevu- biti izdavana jedinstvena dozvola, koju će izdavati Uprava za strance, čime će procedura postati efikasnija, a broj izdatih dokumenata svakako-manji.