Predškolske ustanove se neosnovano obogatile!

Predškolske ustanove se neosnovano obogatile!

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-pravni savet

Roditelji su u periodu od 2010. godine do 2015. godine plaćali predškolskim ustanovama punu ekonomsku cenu za boravak dece u vrtićima, iako zakonom nije predviđena takva naplata.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009…68/2015) predviđeno je da se u budžetu jedinice lokalne samouprave obezbeđuju sredstva za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u visini od 80% od ekonomske cene po detetu.  Dalje, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010) predviđeno je da roditelj deteta učestvuje u ostvarivanju delatnosti predškolske ustanove u visini od 20% od ekonomske cene po detetu.

S obzirom na navedeno, lokalna samouprava je bila u obavezi da za boravak deteta u vrtiću obezbedi 80% od ekonomske cene po detetu, dok su roditelji bili u obavezi da snose 20% od ekonomske cene po detetu. U spornom periodu ekonomska cena je iznosila 13.332,00 dinara, te je  20% navedene cene iznosilo 2.266,4 dinara po detetu.

Dakle, roditelji su morali plaćati iznos od 2.266,4 dinara mesečno. Iz ovoga proizlazi da su se predškolske ustanove neosnovano obogatile na račun roditelja za iznos od 11.065,00 dinara mesečno po detetu.

Obzirom da je u pitanju neosnovano obogaćenje, roditelji mogu izvršiti povraćaj navedenog iznosa podnošenjem tužbe, odnosno pokretanjem parničnog postupka pred mesno nadležnim osnovnim sudom.