SEDAM KLJUČNIH PITANJA O FUDBALSKIM MENADŽERIMA

SEDAM KLJUČNIH PITANJA O FUDBALSKIM MENADŽERIMA

SEDAM KLJUČNIH PITANJA O FUDBALSKIM MENADŽERIMA

Kada pričamo o “menadžerima u sportu”, uglavnom mislimo na menadžere sportista kao individualaca, ili sportskih klubova kao kolektiva.

Razvoj i napredak karijere sportiste u mnogome zavise od uspešnosti obavljanja poslova mendžmenta. Ti poslovi obuhvataju složene procese koji su usmereni na postizanje najboljih rezultata, a neretko upravo menadžer ima ključnu ulogu u razvoju i podizanju vrednosti sportiste ili kluba.

  1. Ko može biti fudbalski menadžer igrača ili kluba?

Fudbalski menadžer ili posrednik može biti fizičko (preduzetnik) ili pravno lice, koje za naknadu ili bez naknade zastupa fudbalere u pregovorima, sa ciljem da zaključi ugovor o radu, ili zastupa fudbalske klubove u pregovorima u cilju zaključenja ugovora o transferu.

Fudbalski mendžer mora biti registrovan, da bi uopšte bio uključen u transakciju,  tako što će igrači i klubovi koji ga angažuju dostaviti Fudbalskom Savezu Srbije propisanu izjavu menadžera (posrednika) – deklaraciju o posredovanju (i to svaki put kada ga angažuju), kao i ugovor o zastupanju overen od strane javnog beležnika.

  1. Ko ne može biti fudbalski mendžer?

Fudbalski menadžeri ili posrednici ne mogu biti članovi borda, komisije, sudija, pomoćni sudija, selektor, trener i druga lica koja su odgovorna za stručna, medicinska ili administrativna pitanja u FIFA, konfederaciji, savezu, ligi, klubu kao i sva druga lica koja su obavezna da poštuju Statut FIFA osim igrača.

  1. Koje poslove obavlja fudbalski menadžer?

Razvoj i napredak fudbalera, kao i kluba u mnogome zavisi od menadžera.

Uloga fudbalskog mendžera (posrednika) je veoma kompleksna, jer najčešće obuhvata kako posredovanje, predstavljanje fudbalera/ kluba, tako i konsalting, ali i promotivnu delatnost fudbalera odnosno fudbalskog kluba.

Međutim, konkretni poslovi koje će obavljati menadžer u svakom pojedinačnom slučaju zavise od slučaja do slučaja, odnosno od onoga što je ugovorom dogovoreno.

  1. Koliko može trajati ugovor između menadžera i fudbalera/kluba?

Trajanje ovakve vrste ugovora ograničeno je na period od maksimum 2 (dve) godine.

  1. Koliku naknadu može dobiti menadžer za svoje angažovanje?

Naknada menadžera koga fudbaleri angažuju može maksimalno iznositi 8% fudbalerovog osnovnog bruto prihoda za celokupan period trajanja ugovora o radu.

Naknada menadžera koje klubovi angažuju u cilju zaključenja ugovora o radu sa fudbalerom, isplaćuju se u paušalnom iznosu, koji je ugovoren pre konkretne transakcije. Ista se može isplatiti i u ratama ukoliko su obe strane saglasne. Maksimalan iznos je takođe 8%  fubalerovog eventualnog osnovnog bruto prihoda za ceo period trajanja ugovora o radu.

Sa druge strane, odnosno i u obrnutom slučaju, naknada menadžera koje klubovi angažuju u cilju zaključenja ugovora o transferu ne sme da prelazi 8% eventualne naknade za transfer plaćene po osnovu takvog transfera fudbalera.

  1. Koja pravila važe za maloletne fudbalere?

Svakako da postoje izuzeci kada je reč o maloletnim fudbalerima, a dva su ključna:

  1. Ugovor o zastupanju potpisuju oba roditelja, odnosno staratelj,
  2. Igračima i klubovima je zabranjeno da vrše bilo kakva plaćanja u korist menadžera.

 

  1. Ko je nadležan u slučaju da dođe do spora između menadžera i fudbalera?

Iako se u praksi ređe dešava, nije nemoguće da u odnosima fudbalera i menadžera ili pak fudbalskog kluba i menadžera dođe do spora. To su najčešće slučajevi u kojima menadžerima nije isplaćivana njihova provizija.

U takvim situacijama postavlja se pitanje kako rešiti nastale nesuglasice? Ukoliko se na miran način ne može ishodovati rešenje spora, takvi sporovi će biti rešavani u sudskom, ili još češće, u arbitražnom postupku.

Arbitražni postupak se pokreće samo ukoliko je arbitraža ugovorena, odnosno ukoliko menadžerski ugovor sadrži odredbu koja propisuje da će se eventualni sporovi rešavati arbitražom (arbitražna klauzula). Takođe, ugovorom se određuje i koji arbitražni sud će biti nadležan za rešavanje sporova (domaći ili inostrani), ali za takvu vrstu sporova nije dozvoljeno ugovorati nadležnost arbitražnog suda Fudbalskog Saveza Srbije ili FIFA.

 

Autor teksta: Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners