SEDAM NAJVAŽNIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

SEDAM NAJVAŽNIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 109/2021 od 19.11.2021. godine i stupa na snagu 27.11.2021. osim za jedan deo odradaba za koji je propisana odložena primena. Navedenim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima otklonjene su određene tehničke greške koje je sadržao raniji zakon, i izvršeno je usklađivanje kako sa drugim našim propisima, tako i sa propisima Evropske unije (harmonizacija).  Dodatni cilj jeste ispunjavanje ciljeva digitalne agende radi poboljšanja rangiranja Republike Srbije na „Doing Business“ World bank list-i.

Predstavljamo sedam najvažnijih izmena i dopuna koje nam novi zakon donosi.

  1. Registracija privrednog društva

Izmenama i dopuna Zakona o privrednim društvima propisano je da će se registracija privrednog društva vršiti isključivo elektronskim putem. Elektronska registracija do sada je bila predviđena kao opcija, tako da su lica koja su bila zainteresovana za osnivanje privrednog društva mogla da biraju između „klasične“ šalterske prijave i e-prijave, međutim ovim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima propisano je da će se registracija privrednog društva vršiti isključivo elektronskim putem. Navedena odredba će imati odloženu primenu, odnosno nakon isteka 18 meseci od dana stupanja na snagu ovih izmena zakona.

Takođe, ukoliko se uz prijavu dostavlja dokument koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Jedno od novih rešenja jeste i to da će pored lica navedenih zakonom i  advokat moći da izvrši digitalizaciju dokumenta, kao i potvrđivanje istovetnosti originalu za potrebe sprovođenje postupka ukoliko advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koji se taj dokument dostavlja.

  1. Fiktivna adresa

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima rešava se jedno od gorućih pitanja u vezi sa postojanjem fiktivnih adresa privrednih društava i preduzetnika. Naime, novim izmenama uvedena je mogućnost da lice na čijoj adresi je registrovano privredno društvo bez njegove saglasnosti može tužbom nadležnom sudu zahtevati brisanje registrovane adrese sedišta društva.  Na zahtev lica koje je podnelo tužbu za brisanje adrese sedišta društva, može se upisati zabeležba spora u skladu sa Zakonom o registraciji, radi upoznavanja trećih lica sa sporom. Ovaj postupak je hitan. Ako društvo u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude ne registruje novu adresu sedišta, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti pokreće postupak prinudne likvidacije tog privrednog društva.

U skladu sa navedenim, privrednim društvima koja nisu regulisala osnov korišćenja poslovnog prostora na nepokretnosti na kojoj je registrovano sedište društva, savetuje se da sada to učine ugovorom o zakupu ili na bilo koji drugi adekvatan način, a u cilju izbegavanja neželjenih posledica.

Privredna društva, preduzetnici, ogranci i predstavništva stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu sedišta u skladu sa odredbama ovog zakona, dužni su da adresu sedišta usklade sa odredbama ovog zakona i da usklađenu adresu sedišta registruju u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  1. Poslovno ime preduzetnika

Novim izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima predviđeno je da poslovno ime preduzetnika ne može da sadrži reč „Srbija“, niti bilo kakve izvedenice ove reči, kao i sve oblike koje mogu asocirati na tu reč, uključujući i međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije „SRB“.

  1. E-uprava

Pored već postojeće obaveze privrednog društva da registruje adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa Zakonom o registraciji, privredni subjekti novim izmenama i dopunama imaće obavezu da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave.

Dostavljanje elektronskog dokumenta privrednim subjektima vršiće se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava kada se dostava vrši u Jedinstveni elektronski sandučić na portalu eUprava.

  1. Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti

Jedna od bitnijih izmena jeste da će registrator sve podatke o kojima se vode službene evidencije pribavljati po službenoj dužnosti pod uslovom da podnosilac prijave da izričitu saglasnost za prikupljanje takvih podataka. U suprotnom, podnosilac prijave će sam prikupljati sve neophodne podatke.

  1. Uskađivanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnissti, pa se uvodi pol kao podatak o fizičkom licu koji se registruje, prilikom registracije članova privrednih društava.

  1. Elektronsko fakturisanje

Privredna društva imaće obavezu izdavanja elektronskih faktura.  Ovom novinom vrši se usklađivanje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju. Međutim, predviđeno je da obaveza izdavanja elektronskih faktura bude fazna, te su u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju definisani različiti rokovi:

  • Od 01. januara 2022. godine subjekti javnog sektora imaće obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture, izdavanja elektronske fakture drugim subjektima javnog sektora, kao i obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a. Takođe, subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima javnog sektora.
  • Od 01. jula 2022. godine subjekti javnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima privatnog sektora, dok će subjekti privatnog sektora imati obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture koje je izdao ili subjekt javnog sektora ili subjekt privatnog sektora.
  • Od 01.januara 2023. godine subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja elektronske fakture subjektima privatnog sektora, kao i obavezu primanja i čuvanja elektronske fakture koje je izdao ili subjekt javnog sektora ili subjekt privatnog sektora.

 

Detaljnije o tome šta donose nova pravila o elektronskom fakturisanju možete pročitati u tekstu Kratak vodič kroz Zakon o elektronskom fakturisanju.