Rezultati pretrage: "odgovornost direktora"
Odgovornost direktora kod povredа prava intelektualne

Odgovornost direktora kod povredа prava intelektualne svojine

Uvod Pravo intelektualne svojine predstavlja relativno noviju granu prava, za koju se sa sigurnošću može reći da se nalazi u великој ekspanziji. Nastala je u 19. veku, a kao odraz napora autora da zaštite svoje intelektualne tvorevine. Danas pravo intelektualne svojine zauzima značajno mesto u pravnim sistemima i predstavlja odraz ekonomskog razvoja. Pravo intelektualne svojineArray

zakona o sprečavanju pranja novca

Odgovornost direktora na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju globalne probleme koji utiču na ekonomsku, političku, bezbednosnu i socijalnu stabilnost zemlje. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda ukupan obim pranja novca u svetu iznosi od dva do pet procenata ukupnog svetskog društvenog proizvoda. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma („Sl. glasnik RS“, br.20/2009…139/2014, dalje: „Zakon“) utvrđene suArray

Ovlašćenja direktora kod primene elktronske kontrole izvršavanja radnih zadataka zaposlenih

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-autorski tekst Poslodavci imaju legitimni poslovni interes da tehničkim sredstvima prikupljaju i obrađuju podatke o zaposlenima u cilju osiguranja bezbednosti i zaštite na radu, zaštite imovine i informacija, reputacije i drugih legitimnih poslovnih interesa. Suština svih ovih vrsta nadzora jeste prikupljanje podataka o ličnosti zaposlenih. Sa druge strane odnos poslodavca i zaposlenog seArray

Zakon o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima „Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 (čl. 24 nije u prečišćenom tekstu), 83/2014 – drugi zakon, 5/2015 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 44/2018 (čl. 153-161. nisu u prečišćenom tekstu), 95/2018, 91/2019 i 109/2021 (čl. 53-56. nisu u prečišćenom tekstu) DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE PREDMET ZAKONA Član 1. verzije Ovim zakonomArray

Radno pravo

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri sa velikim uspehom i izrazitom profesionalnošću pristupa zahtevima klijenata vezanim za ovu specifičnu pravnu problematiku. To je ujedno oblast prava podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas u svakom trenutku mogu dobiti aktuelne informacije iArray

Zakon o inovacionoj delatnosti

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno: 1) subjekti nacionalnog inovacionog sistema; 2) organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost; 3) finansiranje inovacione delatnosti i ekonomskeArray

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 83/2014 i 58/2015. Vidi: Autentično tumačenje – 12/2016. I. OSNOVNE ODREDBE Javno informisanje i mediji Član 1. Javno informisanje ostvaruje se putem medija. Cilj zakonskog regulisanja Član 2. Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u ciljuArray

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 104/2009, 99/2011 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 119/2012 (čl. 11, 12. i 13. nisu u prečišćenom tekstu), 29/2016 – Odluka US RS i 66/2019 (čl. 66-72. nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Odluku US RS – 90/2018. PREDMET ZAKONA Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava autoraArray

Zakon o tržištu kapitala

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 31/2011, 112/2015 (čl. 7. nije u prečišćenom tekstu), 108/2016 (čl. 19. i 20. nisu u prečišćenom tekstu) i 9/2020. OSNOVNE ODREDBE Cilj i predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: 1) javna ponuda i sekundarno trgovanje finansijskim instrumentima; 2) regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma (u daljemArray

Zakon o radu

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (čl. 110-119. nisu u prečišćenom tekstu), 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017. Vidi: Autentično tumačenje – 95/2018. Vidi: Zaključak US RS – 22/2011. Vidi: Odluku US RS – 79/2011. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa,Array