CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

Naša zemlja je duži vremenski period bila pod nadzorom međunarodnih institucija i institucija Evropske unije zbog izražene prakse prikrivanja stvarnog vlasništva. Pod njihovim snažnim uticajem donet je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 08. juna 2018. godine kojim je predviđena obaveza osnivanja centralne evidencije stvarnih vlasnika, a sve to u cilju borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Ovaj zakon propisuje obavezu registracije stvarnih vlasnika kapitala koja se odnosi na sva privredna društva sa izuzetkom javnih akcionarskih društava, ogranke stranih privrednih društava, zadruge, zatim sva poslovna udruženja i udruženja (izuzev političkih stranaka, sindikata,  crkava i verskih zajednica i sportskih organizacija i udruženja), fondacije i zadužbine, ustanove i predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Gorenabrojana lica imaju obavezu da, u roku od 30 dana od stupanja ovog zakona na snagu, odrede stvarnog vlasnika i dostave kompletnu dokumentaciju koja se tiče njihove vlasničke strukture, a radi njihove registracije.

Međutim, primeni ovog zakona nema mesta kada je reč o privrednim društvima u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili pak jedinica lokalne samouprave odnivač, odnosno jedini vlasnik.

Zakon, kao što smo naveli, propisuje osnivanje posebne, jedinstvene, centralne, elektronske baze podataka – centralne evidencije, čije vođenje će biti u nadležnosti Agencije za privredne registre koja ima obavezu da istu uspostavi do kraja tekuće godine, odnosno 31. decembra 2018. godine.

Centralna evidencija će sadržati dve vrste podataka – podatke o registrovanom subjektu i podatke o stvarnom vlasniku. Podatke o registrovanom subjektu evidentiraće registrator na osnovu podataka preuzetih od nadležnih državnih organa, dok će podatke  o stvarnim vlasnicima evidentirati lice koje je u registrovanom subjektu ovlašćeno za zastupanje.

Ovlašćena lica su dužna da najkasnije do 31. januara 20119. godine evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima za subjekte registrovane do 31. decembra 2018. godine.

Ukoliko dođe do neblagovremenog evidentiranja, nastupa prekršaj koji kao posledicu propisuje novčanu kaznu (za pravno lice od 500.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara).

U slučaju da je fizičko lice kao stvarni vlasnik upisano u Centralnu evidenciju bez pravnog osnova kao pravna zaštita predviđena je tužba kojom se inicira hitan postupak, dok je u slučaju prikrivanja stvarnog vlasnika registrovanog subjekta predviđena čak i krivična odgovornost.

Obzirom da se ovim Zakonom u naš pravni sistem unose vrlo značajne novine, predviđeno je i donošenje podzakonskih akata kojim će se detaljnije urediti ova materija, za šta je predviđen rok od tri meseca od stupanja na snagu ovog Zakona.